Copyright 2024 - โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

กองบังคับการ 

มีหน้าที่ดังนี้
     - ด้านธุรการกำลังพล และสวัสดิการ
     - ด้านยุทธการ และงานด้านกิจการพลเรือน
     - ด้านส่งกำลังบำรุง
     -ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบ


 


ฝ่ายเตรียมการ 

 มีหน้าที่ดังนี้
     - จัดทำแผนการศึกษา ตามโครงการศึกษาของโรงเรียน
     - จัดทำงบประมาณการศึกษา เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอุปกรณ์ในการศึกษา
     - จัดทำหลักสูตรการศึกษา และเสนอปรับปรุงแก้ไข
     - คัดลอกแบบเขียน ป้าย ผัง งานแบบ และศิลปะอื่นๆ ตามคำสั่ง
     - จัดทำตำราสอนในหลักสูตร และประสานอาจารย์
     - ดำเนินการสอนความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ.
     - จัดทำบันทึกสถิติ และประเมินผลการศึกษา
     - รายงานผลการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา
     - ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบ


 


แผนกการศึกษา

มีหน้าที่ดังนี้
     - คัดเลือก ฝึก และใช้สุนัขที่เกี่ยวกับกิจการทางทหาร
     - พัฒนาระบบการฝึก และเทคนิคในการฝึกสุนัขให้ก้าวหน้าเสมอ
     - ให้การฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ และการฝึกอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     - วางแผน จัดการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการสาธิตสุนัขทหาร
     - ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบฝ่ายสนับสนุน

มีหน้าที่ดังนี้
     - จัดหา จัดทำ แจกจ่าย ซ่อมบำรุง จำหน่าย เก็บรักษาเครื่องช่วยฝึก และ สป. - พัฒนา ผลิตเครื่องช่วยฝึก และให้คำแนะนำการใช้
     - บริการห้องสมุด จัดหาหนังสือตำรา เก็บรักษา จำหน่าย รวบรวมภาพ และสิ่งสำคัญของหน่วยไว้
     - ดูแลรักษา ปรนนิบัติบำรุงเลี้ยง ให้การบริการสัตวรักษ์ถึงขั้นที่ ๒
     - ดูแลรักษา ทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรคในคอกสุนัข อุปกรณ์ประจำกาย และประจำคอก
     - กำกับดูแลฝึกทบทวนสุนัขใช้งานที่ไม่มี ผบส. ประจำ ตามที่ได้รับมอบ
     - ดำเนินงานธุรการ และส่งกำลังบำรุง เกี่ยวกับคอกสุนัข สุนัขทหาร และ สป. สำหรับสุนัขในด้านการสัตวรักษ์ และการสัตวบาล
     - ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบกองร้อยนักเรียน

มีหน้าที่ดังนี้
     - อำนวยการในเรื่องที่พัก การเลี้ยงดู และบริการเกี่ยวกับตัวบุคคลและความเป็นอยู่ต่างๆ
     - ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพลในหน่วยให้มีความรู้ความสามารถและเสริมสร้างวินัยตามภารกิจของหน่วย - ปฏิบัติการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนและความเป็นอยู่โดยทั่วๆ ไปของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
     - อำนวยการฝึกเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย
     - รับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชา กำลังพลในหน่วย

     - ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่ดังนี้
     - กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึง วิธีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ และกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา
     - ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     - รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามที่กำหนด