Copyright 2024 - โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร

หลักสูตร          ผู้บังคับสุนัขทหาร       หมายเลขหลักสูตร    13 – ฉ – 082 ชกท.  082

ความมุ่งหมาย    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรนี้มีความรู้และความสามารถ.-

                         1. ปฏิบัติหน้าที่เป็น ชุดสุนัขยาม, ชุดสุนัขยามสายตรวจ, ชุดสุนัขอารักขา, ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์, ชุดสุนัขลาดตระเวน, ชุดสุนัขสะกดรอย ชุดสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ, ชุดสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด และชุดสุนัขสลายมวลชน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ  และหน่วยใช้งานในสนาม

                          2. เป็นผู้บังคับสุนัขยาม, ผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจ, ผู้บังคับสุนัขอารักขา, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์, ผู้บังคับสุนัขลาดตระเวน, ผู้บังคับสุนัขสะกดรอย, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและผู้บังคับสุนัขสลายมวลชน ในการควบคุมการปฏิบัติงานของสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

                         1. พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ, พลอาสาสมัคร, เป็นนายทหารชั้นประทวน

                         2. เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับสุนัขยาม, ผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจ, ผู้บังคับสุนัขอารักขา, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์, ผู้บังคับสุนัขลาดตระเวน, ผู้บังคับสุนัขสะกดรอย, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด และผู้บังคับสุนัขสลายมวลชน

                         3. ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ.และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมาแล้ว

ระยะเวลาการศึกษา     16 สัปดาห์   640 ชั่วโมง     17   หน่วยกิต 


หลักสูตรครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร

หลักสูตร                        ครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร       หมายเลขหลักสูตร    13 – ฉ – 082 ชกท.  082

 ความมุ่งหมาย               เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรนี้มีความรู้และความสามารถในการ

                                    1. ปฏิบัติหน้าที่เป็น ครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหารได้ทุกหน้าที่

                                    2. นำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาแล้วไปปรับปรุงแก้ไขผู้บังคับสุนัขทหาร และสุนัขทหารในหน่วยต้นสังกัดของตนเอง ให้มีความสามารถสูงขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกองทัพบก

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งมาแล้วและมีสุนัขประจำตัว

2. เป็นพนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ, พลอาสาสมัคร, หรือนายทหารชั้นประทวน

                                    3. เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุ ให้เป็นผู้บังคับหมู่  ผู้บังคับสุนัขทหารได้ทุกหน้าที่

                                    4.  ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ.และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมาแล้ว

 ระยะเวลาการศึกษา   8  สัปดาห์    320 ชั่วโมง    12  หน่วยกิต


หลักสูตรฝึกทบทวนชุดสุนัขทหารทุกหน้าที่

หลักสูตร            ฝึกทบทวนชุดสุนัขทหารทุกหน้าที่     หมายเลขหลักสูตร    13– ฉ. – 082 ชกท.  082

ความมุ่งหมาย   เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรนี้มีความสามารถทำการฝึกทบทวนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับสุนัขประจำตัวที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหารในหน้าที่ชุดสุนัขยาม,ชุดสุนัขยามสายตรวจ,ชุดสุนัขอารักขา,ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์,ชุดสุนัขลาดตระเวน,ชุดสุนัขสะกดรอย,ชุดสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ,ชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (วัตถุระเบิด )และสุนัขสลายมวลชน มีขีดความสามารถสูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

          1.  เป็นผู้บังคับสุนัขที่ผ่านการศึกษา ตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. มาแล้ว

          2.  มีสุนัขประจำตัวที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง

          3. ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ.และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  มาแล้ว

 ระยะเวลาการศึกษา     6   สัปดาห์    240  ชั่วโมง     5    หน่วยกิต 


 หลักสูตร ผู้บังคับหน่วยสุนัขทหารขาดเล็ก

หลักสูตร        ผู้บังคับหน่วยสุนัขทหารขนาดเล็ก   หมายเลขหลักสูตร  13 – ฉ – 082 ชกท.  082

ความมุ่งหมาย  เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในการ

                    1. ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผบ.หมู่สุนัขยาม ,ผบ.หมู่สุนัขยุทธวิธี ,ผบ.ชุดสะกดรอยรบ ผบ.หมู่สุนัขหน้าที่พิเศษและหน.เจ้าหน้าที่คอกสุนัข

                    2. ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผบ.หน่วยสุนัขทหารขนาดเล็กอื่น ๆ ในการควบคุมบังคับบัญชาและนำ หน่วยในการสู้รบในสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

                    1. เป็นผู้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหารหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง มาแล้วและมีสุนัขประจำตัวที่ผ่านการศึกษาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารของ  รร.สท.ศสท.กส.ทบ.

                    2. เป็นผู้ที่บรรจุ หรือมีแผนที่จะบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผบ.หมู่ หรือหัวหน้า  เจ้าหน้าที่คอก สุนัขในหน่วยต้นสังกัด

                    3. ผ่านการตรวจสอบทาง  รปภ. และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมาแล้ว

ระยะเวลาการศึกษา        8  สัปดาห์  หรือ  320  ชั่วโมง    13   หน่วยกิต


 หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ (สุนัข)

หลักสูตร            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์( สุนัข )   หมายเลขหลักสูตร    13 – ฉ – 084 ชกท.  084

ความมุ่งหมาย    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรนี้มีความรู้และความสามารถ.-

                       1. ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ (สุนัข )ได้

                       2. ทำการรักษาสัตวรักษ์(สุนัข)ได้และให้คำแนะนำผู้บังคับสุนัขในการรักษาพยาบาลสุนัขขั้นที่ 1 – 2  ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

                     1. พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ, พลอาสาสมัคร, เป็นนายทหารชั้นประทวน

                     2. เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์( สุนัข ) ในหน่วยต้นสังกัดของตน

                     3. ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ.และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมาแล้ว

 ระยะเวลาการศึกษา    10   สัปดาห์    400 ชั่วโมง     17   หน่วยกิต 


หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล (สุนัข)

หลักสูตร              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล  (สุนัข)   หมายเลขหลักสูตร 13 – ฉ – 082 ชกท.   082

ความมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในการ

                         1.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล (สุนัข) ได้

                         2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสัตวบาล (สุนัข) และการสุขาภิบาล(สุนัข) แก่ ผู้บังคับสุนัขในความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

                       1. เป็นพนักงานราชการ,เป็นลูกจ้าง,พลอาสาสมัคร หรือเป็นนายทหารชั้นประทวนเป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่สัตวบาล(สุนัข)ในหน่วยต้นสังกัดของตน

                       2. ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ.และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมาแล้ว

ระยะเวลาศึกษา    8    สัปดาห์  320   ชั่วโมง  13  หน่วยกิต


หลักสูตร เจ้าหน้าที่แกะรอย

หลักสูตร              เจ้าหน้าที่แกะรอย   หมายเลขหลักสูตร 13 – จ– ฉ .20

ความมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถ

                         1.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แกะรอย

                         2. ปฏิบัติหน้าที่ในสนามร่วมกับชุดสุนัขทหารทางยุทธวิธีและหน่วยปฏิบัติการในสนามในการติดตามร่องรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

                       1. เป็นลูกจ้าง, พลอาสาสมัคร, หรือนายทหารชั้นประทวน

                       2. เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แกะรอยในหน่วยต้นสังกัดของตน

                       3. ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.5

ระยะเวลาศึกษา    8    สัปดาห์  320   ชั่วโมง  10  หน่วยกิต