โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยสนับสนุนการฝึกให้กับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อนำสุนัขไปใช้งานในด้านการรักษาความปลอดภัยและทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร ผบส.

1.  เป็นพลอาสาสมัคร, พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ หรือ นายทหารชั้นประทวน

2.  เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับสุนัขยาม,ผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจ,ผู้บังคับสุนัขอารักขา, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์, ผู้บังคับสุนัขลาดตระเวน, ผู้บังคับสุนัขสะกดรอย,  ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด และผู้บังคับสุนัขสลายมวลชน

3. ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ. และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด มาแล้ว

    Skip site news

    Site news

    (No news has been posted yet)

    Skip course categories